مقاله آموزشی دستورالعمل مربوط به تأسیسات كارگاه از نظر بهداشت محیط كار

مطالب دیگر:
🔍پاورپوینت درباره اندیشه های راهبردی امام خمینی🔍پاورپوینت درباره انقلاب اسلامی🔍پاورپوینت درباره انواع ساختمان و مدلهای آوار🔍پاورپوینت درباره اهمیت پیوند اعضاء از بیمار مرگ مغزی🔍پاورپوینت درباره آثار جریان الکتریکی🔍پاورپوینت درباره آرایه ها و ساختار ها در زبان برنامه نویسی🔍پاورپوینت درباره آشنایی با داروی آل تیب🔍پاورپوینت درباره آشنایی با همدان🔍پاورپوینت درباره آشنائی با مبانی و اصول اوليه روش تحقيق🔍پاورپوینت درباره آشنايي با چرخه بهره وری🔍پاورپوینت درباره آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا درسیستم هماهنگ شده🔍پاورپوینت درباره آناتومي انساني🔍پاورپوینت درباره برآورد نيروي انساني براساس نگرش سيستمي🔍پاورپوینت درباره برچسب محتواي غذايي مواد مصرفي را بخوانيد🔍پاورپوینت درباره بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور🔍تحقیق در مورد فرقه اسماعیلیه 🔍تحقیق در مورد فرهنگ ایثار و شهادت 188 ص 🔍تحقیق در مورد فرمت دستورالعمل 33ص 🔍تحقیق در مورد فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان 100 ص 🔍تحقیق در مورد فقر 22 ص
چکیده: ماده 1: كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند. تبصره 1: كلیه واحدهای یك نفره (خویش فرما) نیز مشمول این آئنی نامه خواهند بود. تبصره 2: مجموعه كارگاه هایی كه در مجاورت یكدیگر و تحت پوشش یك مدیریت واحد قرار ...

چکیده:

ماده 1: كارگاه محلی است كه كارگر به درخواست كارفرما یا نماینده او در آنجا كار می كند.
تبصره 1: كلیه واحدهای یك نفره (خویش فرما) نیز مشمول این آئنی نامه خواهند بود.
تبصره 2: مجموعه كارگاه هایی كه در مجاورت یكدیگر و تحت پوشش یك مدیریت واحد قرار دارند مجتمع كارگاهی نامیده می شوند و در این صورت آنچه به عنوان تأسیسات بهداشتی كارگاهی و تأسیسات بهداشت عمومی كارگاه در این آئین نامه آمده است می توانند مناسب با استانداردهای ارائه شده به طور مشترك در محل های واحدی ایجاد گردند.
تبصره 3: ار نظر اجرای این دستور العمل احتیارجات بهداشتی كارگاه بر دو دسته تأسیسات بهداشتی كارگاهی و تسهیلات بهداشتی كارگاه ها به شرح ذیل تعریف می گردند:
الف: تأسیسات بهداشتی كارگاه: شامل ساختمان و تأسیسات كارگاهی است كه در ارتباط با تأمین شرایط بهداشتی محیط كار مطرح می باشند از قبیل: ساختمان كارگاه، سیستم روشنایی، تهویه، آب، فاضلاب و زباله.