مقاله آموزشی تنظیم خانواده

چکیده: 1- لزوم رعایت تنظیم خانواده را تشریح کنید؟ الف) جمعیت و تأمین غذا ب ) رشد بی رویه جمعیت و نظام آموزشی ج ) رشد بی رویه جمعیت و نظام اقتصادی د ) رشد جمعیت و مسکن ه) رشد جمعیت و بهداشت و ) رشد جمعیت و محیط زیست ز ) رشد جمعیت و خدمات عمومی ح ) رشد...

چکیده:


1- لزوم رعایت تنظیم خانواده را تشریح کنید؟
الف) جمعیت و تأمین غذا
ب ) رشد بی رویه جمعیت و نظام آموزشی
ج ) رشد بی رویه جمعیت و نظام اقتصادی
د ) رشد جمعیت و مسکن
ه) رشد جمعیت و بهداشت
و ) رشد جمعیت و محیط زیست
ز ) رشد جمعیت و خدمات عمومی
ح ) رشد جمعیت و مسؤولیتهای اجتماعی بانوان
2- تنظیم خانواده را تعریف کنید؟
فاصله گذاری مناسب بین بارداریها و کنترل تعداد فرزندان با استفاه از روشهای پیشگیری از بارداری با توجه به امکانات اقتصادی، قدرت جسمی و روانی والدین را تنظیم خانواده گویند.