مقاله آموزشی آدم و حواء

چکیده: خدای تعالی زمین ر ا در دو روز بیافرید وبا کوه های گرانش استوار ساخت.وروزی ها ونیازمندی های سکنه اش رادر چهارروز تقدیر وایجاد فرمود،سپس از ماده ای شبیه به گازافروخته بآفرینش آسمان پرداخت،و هردو رادرچنبراراده ی خود مسخر ساخت.آنگاه فرشتگان تسبیح ...

چکیده:

خدای تعالی زمین ر ا در دو روز بیافرید وبا کوه های گرانش استوار ساخت.وروزی ها ونیازمندی های سکنه اش رادر چهارروز تقدیر وایجاد فرمود،سپس از ماده ای شبیه به گازافروخته بآفرینش آسمان پرداخت،و هردو رادرچنبراراده ی خود مسخر ساخت.آنگاه فرشتگان تسبیح گوی وتقدیس کننده را ایجاد کرد.سپس اراده اش بر آن تعلق گرفت وحکمتش چنین اقتضاء کردکه آدم وذریه اش را بیافریند تا در زمین سکونت گزینندو آن راآباد سازند.پس فرشتگانش را خبر داد که مخلوق تازه ای در زمین خواهم آفرید که در زمین خلیفه من باشدوآن رامامورسازدونسلش در اطراف واکناف خاک منتشر گردند وازروئیدنیهای زمین بخورندوخیرات ونعمت های درون زمین رااستخراج کنند.ولی چون فرشتگان حکمت خلقت واستخلاف اورا نمی دانستندوازطرفی خدای تعالی به ایشان الهام کرده بود که بیشتر افراداین نوع در تقوی وطاعت وعبادت وتسبیح وتضرع به پای فرشتگان نمی رسند لذادر پیشگاه الهی عرضه داشتندکه:آیا کسی رادر زمین خلیفه می سازی که درآنجا فساد می کندوخون هامیریزددرصورتی که ماتو راتسبیح می گوییم وتقدیس می کنیم؟