مقاله آموزشی خلاصه سازی

چکیده: خلاصه سازی روشی است برای فشرده سازی منتهای بسیاربزرگ كه به دلیل روش بیشترین درمرتبط نرین اطلاعات موجود درمتن استخراج می شودآنچه كه مارادراین محدود می نماید استخراج مرتبط ترین اطلاعات وعامل مهم دیگرخواندنی بودن وقابل فهم بودن متن است. باتوجه به...

چکیده:

خلاصه سازی روشی است برای فشرده سازی منتهای بسیاربزرگ كه به دلیل روش بیشترین درمرتبط نرین اطلاعات موجود درمتن استخراج می شودآنچه كه مارادراین محدود می نماید استخراج مرتبط ترین اطلاعات وعامل مهم دیگرخواندنی بودن وقابل فهم بودن متن است.
باتوجه به افزایش روزافزون اطلاعات موجود دراینترنت كه به صورت الكترونیكی ارائه می شود، تحقیقات وسیعی برروی این زمینه درحال انجام است تابتوان هرچه سریع تر به مرتبط ترین اطلاعات است یافت مثلاٌ :اگر شما دراینترنت به دنبال موضوعی باشید حجم وسیعی ازصفحات اینترنتی دراختیار شما قرار نی گیرد حال باید تك تك این صفحات رابه طور كامل مطالعه ؟؟؟؟؟ به اطلاعات موردنیاز دست پیداكنیم . ولی به كمك روشهای خلاصه سازی می توان به راحتی خلاصه یك صفحه اینترنتی رادرچند جمله مشاهده كنید وسپس به به طور خلاصه سازی كلی صورت می پذیرد:
1- خلاصه سازی مبتنی برفهم مطلب
2- خلاصه سازی مبتنی براستخراج مطالب مهم